Oscar Wilde

Irlanda dramverkisto, poeto kaj romanisto (1854-1900). Famiĝis pro sia spriteco kaj pro sia ekscentra vivostilo.

Pliaj proverboj


•   Dum milito estas rigardata kiel malbona, ĝi ĉiam havos sian fascinon. Kiam ĝi estos rigardata kiel vulgara, ĝi ĉesos esti populara. •   As long as war is regarded as wicked, it will always have its fascination. When it is looked upon as vulgar, it will cease to be popular.
•   La sola maniero por forigi tenton estas cedi al ĝi. •   The only way to get rid of a temptation is to yield to it.
•   Viroj edziĝas ĉar ili estas lacaj; virinoj ĉar ili estas scivolemaj. Ambaŭ estas elrevigitaj. •   Men marry because they are tired; women because they are curious. Both are disappointed.
•   Sperto estas la nomo kiun ĉiu donas al siaj eraroj. •   Experience is the name everyone gives to their mistakes.
•   Ĉiuj virinoj fariĝas kiel siaj patrinoj. Tio estas ilia tragedio. Neniu viro fariĝas tia, kaj tio estas la lia. •   All women become like their mothers. That is their tragedy. No man does, and that is his.
•   Mi povas rezisti ĉion krom tento. •   I can resist everything except temptation.
•   Kohereco estas la lasta rifuĝo de la senimaga. •   Consistency is the last refuge of the unimaginative.
•   Mapon de la mondo, kiu ne inkluzivas Utopion, ne indas eĉ rigardi, ĉar ĝi forlasas la unu landon, al kiu la Homaro ĉiam alteriĝas. •   A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing.
•   Estas nur unu afero en la mondo pli malbona ol esti priparolota, kaj tio estas ne esti priparolata. •   There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.
•   Troviĝi en la socio estas nur enuo. Sed troviĝi ekster ĝi estas simple tragedio. •   To be in Society is merely a bore. But to be out of it is simply a tragedy.
•   La teatraĵo estis granda sukceso, sed la spektantaro estis fiasko. •   The play was a great success, but the audience was a failure.
•   Ni ĉiuj estas en la defluejo, sed kelkaj el ni rigardas la stelojn. •   We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
•   Edukado estas admirinda afero. Sed indas memori de tempo al tempo, ke nenio sciinda estas instruebla. •   Education is an admirable thing. But it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught.
•   Estas absurde dividi homojn en bonajn kaj malbonajn. Homoj estas aŭ ĉarmaj aŭ tedaj. •   It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious.
•   La vivo estas pli grava afero ol priparoli ĝin serioze. •   Life is too much important a thing ever to talk seriously about it.
•   La plej multaj homoj estas aliaj homoj. Iliaj pensoj estas opinioj de aliaj, ilia vivo estas imito, iliaj pasioj citaĵoj. •   Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their life a mimicry, their passions a quotation.
•   Ami sin mem estas la komenco de dumviva amafero. •   To love oneself is the beginning of a lifelong romance.
•   Kio estas cinikulo? Homo, kiu konas la prezon de ĉio kaj la valoron de nenio. •   What is a cynic? A man who knows the price of everything and the value of nothing.
•   Ho! Ne diru, ke vi konsentas kun mi. Kiam homoj konsentas kun mi, mi ĉiam sentas, ke mi nepre eraras. •   Ah! Don't say you agree with me. When people agree with me I always feel that I must be wrong.
•   Estas tute terure kiel homoj nuntempe diras malantaŭ la dorso de aliuloj, tute verajn diraĵojn. •   It is perfectly monstrous the way people go about nowadays saying things against one, behind one's back, that are absolutely and entirely true.
•   Mi povas kredi ion ajn ju pli tio estas nekredebla. •   I can believe anything as long as it is incredible.
•   Estas tre facile elteni la malfacilaĵojn de malamikoj. Estas la sukcesoj de ies amikoj, kiuj estas malfacile elteneblaj. •   It is very easy to endure the difficulties of one's enemies. It is the successes of one's friends that are hard to bear.
•   Modo estas formo de malbeleco tiel netolerebla, ke ni devas ŝanĝi ĝin post ĉiu sesa monato. •   Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.
•   Ne ekzistas peko krom stulteco. •   There is no sin except stupidity.
•   La kritikisto devas eduki la publikon; la artisto devas eduki la kritikiston. •   The critic has to educate the public; the artist has to educate the critic.
•   Estas nur du tragedioj en la vivo: la unua estas ne ricevi tion, kion oni volas, kaj la alia estas ricevi ĝin. •   There are only two tragedies in life: one is not getting what one wants, and the other is getting it.
•   Ĉiam pardonu viajn malamikojn - nenio ĝenas ilin tiom. •   Always forgive your enemies - nothing annoys them so much.
•   Ĉiu sanktulo havas pasintecon kaj ĉiu pekulo havas estontecon. •   Every saint has a past and every sinner has a future.
•   Pesimisto estas iu, kiu plendas pri la bruo kiam okazo frapas surporde. •   A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.
•   Kelkaj aferoj estas pli gravaj ol esti traktataj serioze. •   Some things are too important to be taken seriously.
•   Vivo estas pli grava afero ol priparoli ĝin serioze. •   Life is far too important a thing ever to talk seriously about.
•   La publiko estas mirinde tolerema. Ĝi pardonas ĉion krom genio. •   The public is wonderfully tolerant. It forgives everything except genius.
•   Arto estas la sola serioza afero en la mondo. Kaj la artisto estas la ununura homo, kiu neniam estas serioza. •   Art is the only serious thing in the world. And the artist is the only person who is never serious.
•   Infanoj komence amas siajn gepatrojn; kiam ili maljuniĝas, ili juĝas ilin; foje ili pardonas ilin. •   Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them.
•   Virinoj ekzistas por esti amataj, ne komprenataj. •   Women are meant to be loved, not to be understood.
•   Se oni ne povas ĝui legi libron denove kaj denove, ne indas legi ĝin unufoje. •   If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all.
•   Mi neniam prokrastas ĝis morgaŭ tion, kion mi eble povas fari la postan tagon. •   I never put off till tomorrow what I can possibly do – the day after.
•   Estu vi mem; ĉiuj aliaj ne estas disponeblaj. •   Be yourself; everyone else is already taken.
•   Floro floras por sia propra ĝojo. •   A flower blossoms for its own joy.
•   Mi petas vian pardonon ke mi ne rekonis vin - mi multe ŝanĝiĝis. •   I beg your pardon I didn’t recognize you – I’ve changed a lot.
•   Post bona vespermanĝo oni povas pardoni ĉiujn ajn, eĉ siajn proprajn parencojn. •   After a good dinner one can forgive anybody, even one’s own relations.
•   Amikeco estas multe pli tragika ol amo. Ĝi daŭras pli longe. •   Friendship is far more tragic than love. It lasts longer.
•   Mi ŝatas paroli pri nenio. Tio estas la sola afero, pri kiu mi scias ion. •   I love to talk about nothing. It’s the only thing I know anything about.
•   Ili ellitiĝas frue, ĉar ili havas tiom por fari, kaj enlitiĝas frue, ĉar ili havas tiom malmulte por pripensi. •   They get up early, because they have so much to do, and go to bed early, because they have so little to think about.
•   Neniam amu iun ajn, kiu traktas vin kiel vi estas ordinara. •   Never love anyone who treats you like you’re ordinary.
•   Mi estas tiel saĝa, ke foje mi ne komprenas eĉ unu vorton de tio, kion mi diras. •   I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.
•   Oni neniam fidu virinon, kiu parolas pri ŝia vera aĝo. Virino kiu parolus pri tio, parolus pri ĉio ajn. •   One should never trust a woman who tells one her real age. A woman who would tell one that would tell one anything.
•   Ideo, kiu ne estas danĝera, ne meritas esti nomata ideo. •   An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.
•   Mi pli ŝatas legi librojn ol prizorgi verki ilin. •   I am too fond of reading books to care to write them.
•   La socio ofte pardonas la krimulon, sed neniam pardonas la revanton. •   Society often forgives the criminal; it never forgives the dreamer.
•   Laŭ mi laboro estas simple la rifuĝo de homoj, kiuj havas nenion farinda. •   Indeed I have always been of the opinion that hard work is simply the refuge of people who have nothing to do.
•   Mi havas nenion por deklari, krom mia genio (al la dogana oficisto, enirante usonon). •   I have nothing to declare except my genius.
•   La streĉo estas terura. Mi esperas, ke ĝi daŭros. •   The suspense is terrible. I hope it will last.
•   La esenco mem de enamiĝo estas necerteco. •   The very essence of romance is uncertainty.
•   Mi ne estas sufiĉe juna por scii ĉion. •   I am not young enough to know everything.
•   Ĉiu, kiu vivas laŭ siaj rimedoj, suferas de manko de imago. •   Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination.
•   La vivo neniam estas justa, kaj eble tio estas bona afero por la plimulto el ni. •   Life is never fair, and perhaps it is a good thing for most of us that it is not.
•   Vi ne amas iun pro ilia aspekto, aŭ iliaj vestaĵoj, aŭ pro ilia luksa aŭto, sed ĉar ili kantas kanton, kiun nur vi povas aŭdi. •   You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear.
•   Konservu amon en via koro. Vivo sen ĝi estas kiel sensuna ĝardeno kiam la floroj estas mortaj. •   Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.
•   Kiu, estante amata, estas malriĉa? •   Who, being loved, is poor?
•   Virinoj amas nin pro niaj difektoj. Se ni havas sufiĉe da ili, ili ĉion pardonos al ni, eĉ niajn grandegajn intelektojn. •   Women love us for our defects. If we have enough of them, they will forgive us everything, even our gigantic intellects.
•   Vivi estas la plej malofta afero en la mondo. Plej multaj homoj ekzistas, jen ĉio. •   To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
•   Difini estas limigi. •   To define is to limit.
•   Estas nur du specoj de homoj kiuj estas vere fascinaj: homoj kiuj scias absolute ĉion, kaj homoj kiuj scias absolute nenion. •   There are only two kinds of people who are really fascinating: people who know absolutely everything, and people who know absolutely nothing.
•   La homaro konsideras sin tro serioze. Tio estas la origina peko de la mondo. Se la prahomo scipovus ridi, Historio estus malsama. •   Humanity takes itself too seriously. It is the world’s original sin. If the cave-man had known how to laugh, History would have been different.
•   La libroj, kiujn la mondo nomas malmoralaj, estas libroj, kiuj montras al la mondo lian propran honton. •   The books that the world calls immoral are books that show the world its own shame.
•   Mi ne volas perlabori mian vivon, mi volas vivi. •   I don’t want to earn my living, I want to live.
•   La mondo estas dividita en du klasojn, tiuj kiuj kredas la nekredeblan, kaj tiuj kiuj faras la neverŝajnan. •   The world is divided into two classes, those who believe the incredible, and those who do the improbable.
•   Kelkaj kaŭzas feliĉon kien ajn ili iras; aliaj kiam ajn ili foriras. •   Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.
•   Mi ne volas iri al la ĉielo. Neniu el miaj amikoj estas tie. •   I don’t want to go to heaven. None of my friends are there.
•   La sola farinda afero kun bonaj konsiloj estas transdoni ilin. Ili neniam utilas al vi mem. •   The only thing to do with good advice is pass it on. It is never any use to oneself.
•   Moralo estas simple la sinteno, kiun ni adoptas al homoj, kiujn ni persone malŝatas. •   Morality is simply the attitude we adopt towards people whom we personally dislike.
•   Se vi volas diri al homoj la veron, ridigu ilin, alie ili mortigos vin. •   If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they’ll kill you.
•   Kiam mi estis juna mi pensis, ke mono estas la plej grava afero en la vivo; nun, kiam mi estas maljuna, mi scias, ke ĝi estas tia. •   When I was young I thought that money was the most important thing in life; now that I am old I know that it is.
•   Geedziĝo estas la venko de imago super inteligenteco. Dua geedziĝo estas la venko de espero super sperto. •   Marriage is the triumph of imagination over intelligence. Second marriage is the triumph of hope over experience.
•   La taŭga bazo de geedziĝo estas reciproka miskompreno. •   The proper basis for marriage is a mutual misunderstanding.